Podmínky použití

This site is operated by:
GTC Invest Europe Kft.
2161 Csomad, Levente u 14/a.
Hungary
VAT number: HU26684974
Company registration: 13-09-198680
Legal Representative: Gabor Balatoni
Email: info@truckrefunds.com

Následující obsah byl přeložen pomocí DeepL. V případě nejasností je rozhodující anglická verze. V případě jakýchkoli dotazů nás prosím kontaktujte na privacy@truckrefunds.com a naši pracovníci vám rádi pomohou. Děkujeme za pochopení!

GTC Invest Europe Kft. (dále jen "GTC") provozuje každou webovou stránku (dále jen "stránka"), která odkazuje na tyto podmínky používání, aby poskytla online přístup k informacím o společnosti GTC a o službách a příležitostech, které poskytujeme.

Přístupem na stránky a jejich používáním vyjadřujete souhlas s těmito Podmínkami používání.

GTC si vyhrazuje právo tyto Podmínky používání kdykoli změnit, aniž by vás na to předem upozornila. Používání Stránek po jakékoli takové úpravě představuje váš souhlas s dodržováním těchto Podmínek používání v upraveném znění a s jejich závazností. Datum poslední změny těchto Podmínek používání je uvedeno níže.


1. Povolené používání Stránek

Stránky a informace, texty, obrázky a/nebo jiná díla, která na nich vidíte, slyšíte nebo se s nimi jinak setkáváte (jednotlivě nebo společně dále jen "obsah"), můžete používat výhradně pro své nekomerční, osobní účely a/nebo za účelem seznámení se s produkty a službami společnosti GTC, a to výhradně v souladu s těmito Podmínkami používání.


2. Zakázané používání Stránek

Přístupem na Stránky souhlasíte s tím, že nebudete:

    Nebudete se chtít připojit ke svému počítači, abyste se připojili k internetu.
   • nebudete Stránky používat v rozporu s těmito Podmínkami používání;
   • nekopírovat, neupravovat, nevytvářet odvozená díla, neprovádět zpětné inženýrství nebo zpětnou montáž Stránek, ani se jinak nepokoušet odhalit zdrojový kód, ani to neumožníte žádné třetí straně;
   • Prodávat, převádět, poskytovat sublicence, distribuovat, komerčně využívat, poskytovat zástavní právo nebo jinak převádět jakákoli práva k obsahu nebo službě nebo je jakýmkoli způsobem zpřístupňovat třetí straně;
   • Používat nebo spouštět jakýkoli automatizovaný systém, mimo jiné včetně "robotů", "pavouků" nebo "offline čteček", který přistupuje ke Stránkám způsobem, který odesílá na servery GTC za dané časové období více zpráv s požadavky, než může člověk za stejné období přiměřeně vytvořit pomocí běžného on-line webového prohlížeče;
   • používání Stránek způsobem, který poškozuje, znemožňuje, nadměrně zatěžuje nebo zhoršuje fungování jakékoli webové stránky společnosti GTC nebo narušuje používání a užívání Stránek jinou stranou;
   • Zrcadlit nebo rámovat Stránky nebo jakoukoli jejich část na jakýchkoli jiných webových stránkách nebo stránkách.
   • Pokoušet se získat neoprávněný přístup na Stránky;
   • Přistupovat na Stránky jiným způsobem než prostřednictvím rozhraní, které společnost GTC poskytuje pro přístup na Stránky;
   • Používat Stránky k jakémukoli účelu nebo způsobem, který je nezákonný nebo zakázaný touto Smlouvou.

Jakékoli neoprávněné použití jakéhokoli obsahu nebo Stránek může porušovat patentové právo, autorská práva, ochranné známky a další zákony.


3. Autorská práva a ochranné známky

Stránky jsou založeny na patentované technologii společnosti GTC a obsahují Obsah. Stránky jsou chráněny příslušnými zákony o duševním vlastnictví a dalšími zákony, včetně zákonů o ochranných známkách a autorských právech. Stránky, včetně všech práv duševního vlastnictví na Stránkách, patří a jsou majetkem společnosti GTC nebo jejích případných poskytovatelů licence. Společnost GTC vlastní a zachovává veškerá autorská práva k Obsahu. S výjimkou případů výslovně povolených na Stránkách, pokud jde o určitý Obsah, nesmí být Obsah kopírován, reprodukován, upravován, zveřejňován, nahráván, zveřejňován, přenášen, předváděn nebo distribuován žádným způsobem a vy souhlasíte s tím, že nebudete Obsah ani Stránky jako celek nebo jeho část žádným způsobem upravovat, pronajímat, půjčovat, půjčovat, prodávat, distribuovat, přenášet, vysílat ani vytvářet odvozená díla na jejich základě. TruckRefunds.com a TruckCartelRefunds.com, loga a další značky, které společnost GTC čas od času používá, jsou ochranné známky a majetek společnosti GTC. Vzhled, uspořádání, barevné schéma a design stránek TruckRefunds.com a TruckCartelRefunds.com jsou chráněnou obchodní značkou. Společnost GTC může používat a zapracovávat do stránek nebo služby GTC jakékoli návrhy nebo jinou zpětnou vazbu, kterou jí poskytnete, bez nároku na odměnu nebo podmínky.


4. Informace a materiály, které zveřejníte nebo poskytnete

Prohlašujete, že máte veškerá práva, vlastnické právo a podíl na materiálech, které zveřejníte na Stránkách nebo poskytnete společnosti GTC ("Materiály"), mimo jiné včetně jakéhokoli souhlasu, oprávnění, uvolnění, povolení nebo licence od jakékoli třetí strany (jako je mimo jiné jakékoli uvolnění související s právy na soukromí nebo publicitu), které jsou nezbytné k tomu, abyste mohli Materiály poskytnout, zveřejnit, nahrát, vložit nebo odeslat, a že zveřejněním takových Materiálů neporušujete ani nepředstavujete porušení jakéhokoli patentu, autorských práv, ochranné známky, obchodního tajemství, práva na soukromí, práva na publicitu, morálních práv nebo jiného práva duševního vlastnictví uznávaného jakoukoli platnou jurisdikcí jakékoli osoby nebo subjektu, ani jinak nepředstavujete porušení jakékoli dohody s jakoukoli jinou osobou nebo subjektem. Dále prohlašujete a zaručujete, že jste tím, za koho se vydáváte, že jste o sobě neposkytli smyšlené, nepravdivé nebo nepřesné informace a že všechny informace obsažené ve zveřejněných materiálech jsou pravdivé a jsou vaším vlastním dílem nebo dílem, které jste oprávněni poskytnout, a že zveřejněné materiály neobsahují žádné výhružné, obtěžující, pomlouvačné, nepravdivé, hanlivé, urážlivé, obscénní nebo pornografické materiály ani jiné materiály, které by porušovaly jakýkoli jiný platný zákon nebo předpis. Souhlasíte s tím, že nebudete vědomě a s úmyslem podvést poskytovat podstatné a zavádějící informace. Prohlašujete a zaručujete, že vámi poskytnuté materiály neporušují tyto podmínky používání.


5. Odkazy na webové stránky třetích stran

Odkazy na webových stránkách třetích stran nebo informace jsou na těchto stránkách poskytovány pouze pro vaše pohodlí. Pokud tyto odkazy použijete, opustíte Stránky. Tyto odkazy nepředstavují ani neznamenají podporu, sponzorství nebo doporučení třetí strany, webových stránek třetí strany nebo informací na nich obsažených ze strany společnosti GTC. Společnost GTC neodpovídá za dostupnost takových webových stránek. Společnost GTC neodpovídá za takové webové stránky ani za jejich obsah. Pokud použijete odkazy na webové stránky přidružených společností nebo poskytovatelů služeb společnosti GTC, opustíte tyto webové stránky a budete se řídit podmínkami používání a zásadami ochrany osobních údajů platnými pro tyto webové stránky.


6. Stahování souborů

GTC nemůže zaručit a nezaručuje, že soubory dostupné ke stažení prostřednictvím Stránek nebudou napadeny softwarovými viry nebo jiným škodlivým počítačovým kódem, soubory nebo programy.


7. Odmítnutí odpovědnosti; omezení odpovědnosti

GTC A JEJÍ POSKYTOVATELÉ SLUŽEB, LICENCIONÁŘI A DODAVATELÉ NEPŘIJÍMAJÍ ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ O VHODNOSTI, SPOLEHLIVOSTI, DOSTUPNOSTI, VČASNOSTI, BEZPEČNOSTI NEBO PŘESNOSTI STRÁNEK NEBO OBSAHU PRO JAKÝKOLIV ÚČEL. V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY JSOU VŠECHNY TYTO INFORMACE, SOFTWARE, SLUŽBY A SOUVISEJÍCÍ GRAFIKA POSKYTOVÁNY "TAK, JAK JSOU", BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK NEBO PODMÍNEK. SPOLEČNOST GTC A JEJÍ POSKYTOVATELÉ SLUŽEB, POSKYTOVATELÉ LICENCÍ A DODAVATELÉ SE TÍMTO ZŘÍKAJÍ VŠECH ZÁRUK A PODMÍNEK JAKÉHOKOLI DRUHU TÝKAJÍCÍCH SE TĚCHTO STRÁNEK A OBSAHU, VČETNĚ VŠECH PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK NEBO PODMÍNEK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, VLASTNICTVÍ A NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV. ŽÁDNÉ PROHLÁŠENÍ NEBO INFORMACE, AŤ UŽ ÚSTNÍ NEBO PÍSEMNÉ, ZÍSKANÉ OD SPOLEČNOSTI GTC JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM NEBO ZPŮSOBEM NEZAKLÁDAJÍ ŽÁDNOU ZÁRUKU, KTERÁ NENÍ VÝSLOVNĚ A EXPLICITNĚ UVEDENA V TÉTO SMLOUVĚ. OBSAH MŮŽE OBSAHOVAT NEPŘESNOSTI NEBO TYPOGRAFICKÉ CHYBY.

V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY NEBUDE společnost GTC ANI JEJÍ DODAVATELÉ SLUŽEB, LICENCIONÁŘI NEBO DODAVATELÉ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLIV PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, PUNITIVNÍ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, PŘÍKLADNÉ NEBO JINÉ ŠKODY, VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ, ŠKOD ZA POKRYTÍ NEBO ZTRÁTU POUŽÍVÁNÍ, DAT, PŘÍJMŮ NEBO ZISKŮ, KTERÉ VZNIKLY V DŮSLEDKU NEBO V JAKÉKOLIV SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM NEBO VÝKONEM TĚCHTO STRÁNEK, SE ZPOŽDĚNÍM NEBO NEMOŽNOSTÍ POUŽÍVAT STRÁNKY, NEBO ZA JAKÝKOLI OBSAH, NEBO JINAK VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK, AŤ UŽ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, DELIKTU, NEDBALOSTI, PŘÍSNÉ ODPOVĚDNOSTI, NEDOSAŽENÍ ZÁKLADNÍHO ÚČELU JAKÉHOKOLI OMEZENÉHO PROSTŘEDKU NÁPRAVY, NEBO JINAK, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST GTC NEBO KTERÝKOLI Z DODAVATELŮ SPOLEČNOSTI GTC BYL NA MOŽNOST VZNIKU ŠKODY UPOZORNĚN. PROTOŽE NĚKTERÉ STÁTY / JURISDIKCE NEPŘIPOUŠTĚJÍ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA NÁHODNÉ NEBO PŘÍPADNÉ ŠKODY, MŮŽE SE NA VÁS VÝŠE UVEDENÉ OMEZENÍ NEVZTAHOVAT.

POKUD BY SE NEZÁVISLE NA OSTATNÍCH PODMÍNKÁCH TÉTO SMLOUVY ROZHODLO, ŽE SPOLEČNOST GTC NESE VŮČI VÁM NEBO JAKÉKOLIV TŘETÍ STRANĚ ODPOVĚDNOST ZA JAKOUKOLIV ZTRÁTU, ŠKODU NEBO UDÁLOST, SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE CELKOVÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI GTC A JEJÍCH ÚŘEDNÍKŮ, ŘEDITELŮ, MANAŽERŮ, ZAMĚSTNANCŮ, PŘIDRUŽENÝCH SPOLEČNOSTÍ, ZÁSTUPCŮ, DODAVATELŮ, POSKYTOVATELŮ SLUŽEB, POSKYTOVATELŮ LICENCÍ NEBO DODAVATELŮ JE VE VŠECH PŘÍPADECH OMEZENA NA STO DOLARŮ.


8. Odškodnění

Vy chápete a souhlasíte s tím, že jste osobně odpovědní za své chování na Stránkách. Souhlasíte s tím, že společnost GTC, její mateřské společnosti, dceřiné společnosti, přidružené společnosti, společné podniky, obchodní partnery, poskytovatele licencí, zaměstnance, zástupce a poskytovatele informací třetích stran odškodníte, ochráníte a zbavíte odpovědnosti za veškeré nároky, ztráty, výdaje, škody a náklady (mimo jiné včetně přímých, náhodných, následných, příkladných a nepřímých škod) a přiměřených poplatků za právní zastoupení, které vzniknou v důsledku vašeho používání, nesprávného používání nebo nemožnosti používat Stránky nebo Obsah nebo v důsledku jakéhokoli porušení těchto Podmínek používání z vaší strany.


9. Ochrana osobních údajů

Vaše používání stránek se řídí zásadami ochrany osobních údajů společnosti GTC, které jsou k dispozici v zápatí našich stránek.


10. Obecná ustanovení

   1. Všeobecná dohoda / bez zřeknutí se práv. Tyto Podmínky používání představují úplnou dohodu stran ohledně předmětu těchto Podmínek. Žádné zřeknutí se ze strany společnosti GTC jakéhokoli porušení nebo neplnění povinností podle těchto podmínek nebude považováno za zřeknutí se jakéhokoli předchozího nebo následného porušení nebo neplnění povinností.
   2. Oprava chyb a nepřesností. Obsah může obsahovat typografické chyby nebo jiné chyby či nepřesnosti a nemusí být úplný nebo aktuální. Společnost GTC si proto vyhrazuje právo opravit jakékoli chyby, nepřesnosti nebo opomenutí a kdykoli změnit nebo aktualizovat Obsah bez předchozího upozornění. Společnost GTC však nezaručuje, že jakékoli chyby, nepřesnosti nebo opomenutí budou opraveny.
   3. Vykonatelnost / volba práva / volba fóra. Pokud bude jakákoli část těchto Podmínek používání určena příslušným soudem jako neplatná nebo nevymahatelná, nebude to mít vliv na žádné jiné ustanovení těchto Podmínek používání, které zůstávají v plné platnosti a účinnosti. Veškeré spory týkající se těchto Podmínek používání, Zásad ochrany osobních údajů společnosti GTC, vašeho používání Stránek, jakýchkoli jiných webových stránek společnosti GTC nebo Obsahu se řídí a budou vykládány v souladu s maďarským právem s výjimkou prodejního práva OSN, bez ohledu na jakákoli kolizní ustanovení. Souhlasíte s tím, že v případě jakéhokoli sporu jakéhokoli druhu vyplývajícího z těchto Podmínek používání, Zásad ochrany osobních údajů společnosti GTC, vašeho používání Stránek, jakýchkoli jiných webových stránek společnosti GTC nebo Obsahu nebo s nimi souvisejícího, je jedinou a výlučnou soudní příslušností a místem konání Krajský soud v Pešti, Maďarsko.

Poslední revize: 02.03.2021

Copyright 2022 GTC. Všechna práva vyhrazena


Nároky na porušení autorských práv


Oznámení autorského svazuDMCA

GTC respektuje práva duševního vlastnictví ostatních a žádáme naše uživatele, aby činili totéž. Společnost GTC může podle vlastního uvážení pozastavit přístup nebo zrušit účty uživatelů, kteří porušují práva duševního vlastnictví jiných osob.

Pokud se domníváte, že vaše dílo bylo na webových stránkách společnosti GTC zkopírováno způsobem, který představuje porušení autorských práv, poskytněte zástupci společnosti GTC pro autorská práva následující informace.


Kontakt na společnost GTC

Zprostředkovatele společnosti GTC pro autorská práva pro oznámení nároků na porušení autorských práv na těchto webových stránkách nebo v souvislosti s nimi (dále jen "oznámení") můžete kontaktovat buď zasláním e-mailu na adresu copyright@truckrefunds.com nebo zasláním dopisu na adresu: GTC Invest Europe Kft. 2161 Csomad, Levente u 14/a. Maďarsko


Předložení oznámení

Aby bylo Oznámení účinné, musí obsahovat následující údaje:

   1. Fyzický nebo elektronický podpis osoby oprávněné jednat jménem vlastníka výlučného práva, které je údajně porušeno ("Stěžovatel");
   2. Identifikace díla chráněného autorským právem, které bylo údajně porušeno, nebo pokud se jedno oznámení týká více děl chráněných autorským právem na jedné internetové stránce, reprezentativní seznam těchto děl na této stránce;
   3. Identifikace materiálu, který údajně porušuje autorská práva nebo je předmětem činnosti porušující autorská práva a který má být odstraněn nebo k němuž má být znemožněn přístup, a informace přiměřeně dostačující k tomu, aby společnost GTC mohla tento materiál vyhledat;
   4. Informace přiměřeně dostačující k tomu, aby společnost GTC mohla kontaktovat stěžující si stranu, jako je adresa, telefonní číslo, a pokud je k dispozici, adresa elektronické pošty, na které lze stěžující si stranu kontaktovat;
   5. prohlášení, že strana podávající stížnost je v dobré víře přesvědčena, že použití materiálu způsobem, na který si stěžuje, není povoleno vlastníkem autorských práv, jeho zástupcem nebo zákonem; a
   6. prohlášení, že informace v oznámení jsou přesné, a pod trestem křivé přísahy, že strana podávající stížnost je oprávněna jednat jménem vlastníka výhradního práva, které je údajně porušeno.

Přijetí oznámení

Po obdržení písemného Oznámení obsahujícího informace uvedené v písmenech a) až f):

   1. GTC odstraní nebo znemožní přístup k materiálu, který údajně porušuje autorská práva;
   2. GTC předá písemné oznámení takovému údajnému porušovateli ("údajný porušovatel");
   3. GTC podnikne přiměřené kroky, aby údajnému porušovateli neprodleně oznámila, že materiál odstranila nebo k němu znemožnila přístup.

Oznámení protistrany

Údajný porušovatel může podat protinávrh, aby zpochybnil tvrzení o údajném porušení práv. Aby bylo protioznámení účinné, musí být písemným sdělením poskytnutým zástupci společnosti GTC pro autorská práva, které obsahuje v podstatě následující informace:

 1. Fyzický nebo elektronický podpis údajného porušovatele práv;
 2. identifikaci materiálu, který byl odstraněn nebo ke kterému byl znemožněn přístup, a místo, na kterém se materiál objevil předtím, než byl odstraněn nebo k němu byl znemožněn přístup;
 3. prohlášení pod trestem křivé přísahy, že údajný porušovatel je v dobré víře přesvědčen, že materiál byl odstraněn nebo znemožněn v důsledku omylu nebo nesprávné identifikace materiálu, který měl být odstraněn nebo znemožněn;
 4. Jméno, adresa a telefonní číslo údajného porušovatele a prohlášení, že údajný porušovatel souhlasí s jurisdikcí federálního okresního soudu pro soudní obvod, v němž se nachází adresa údajného porušovatele, nebo pokud se adresa údajného porušovatele nachází mimo území Spojených států, pro jakýkoli soudní obvod, v němž lze nalézt společnost GTC, a že údajný porušovatel přijme doručení soudního řízení od osoby, která poskytla oznámení, nebo od zástupce této osoby.

Přijetí protioznámení

Po obdržení protioznámení obsahujícího informace uvedené v bodech a) až d) výše:

  1. GTC neprodleně poskytne Žalující straně kopii Protioznámení;
  2. GTC bude informovat stranu podávající stížnost, že do deseti (10) pracovních dnů nahradí odstraněný materiál nebo k němu přestane znemožňovat přístup;
  3. Společnost GTC nahradí odstraněný materiál nebo přestane znemožňovat přístup k němu do deseti (10) až čtrnácti (14) pracovních dnů od obdržení protioznámení, pokud zástupce společnosti GTC pro autorská práva neobdržel od Stěžovatele oznámení, že byla podána žaloba s cílem získat soudní příkaz, který by údajnému porušovateli zakázal vykonávat činnost porušující autorská práva týkající se materiálu v síti nebo systému společnosti GTC.