Gebruiksvoorwaarden

This site is operated by:
GTC Invest Europe Kft.
2161 Csomad, Levente u 14/a.
Hungary
VAT number: HU26684974
Company registration: 13-09-198680
Legal Representative: Gabor Balatoni
Email: info@truckrefunds.com

De volgende inhoud is vertaald door DeepL. In geval van dubbelzinnigheid is de Engelse versie doorslaggevend. Als u vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen via privacy@truckrefunds.com en ons personeel zal u graag helpen. Dank u voor uw begrip!

GTC Invest Europe Kft. ("GTC") exploiteert elke website ("Site") met links naar deze Gebruiksvoorwaarden om online toegang te bieden tot informatie over GTC en de diensten en mogelijkheden die wij aanbieden.

Door toegang tot en gebruik van de Site gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden.

GTC behoudt zich het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen zonder u daarvan vooraf in kennis te stellen. Uw gebruik van de Site na een dergelijke wijziging houdt in dat u instemt met en gebonden bent aan deze gewijzigde Gebruiksvoorwaarden. De laatste datum waarop deze Gebruiksvoorwaarden werden herzien, wordt hieronder vermeld.


1. Toegestaan gebruik van de site

U mag de Site, en de informatie, geschriften, afbeeldingen en/of andere werken die u ziet, hoort of anderszins ervaart op de Site (afzonderlijk of gezamenlijk, de "Inhoud") uitsluitend gebruiken voor uw niet-commerciële, persoonlijke doeleinden en/of om meer te weten te komen over producten en diensten van GTC, en uitsluitend in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden.


2. Verboden gebruik van de Site

Door de Site te bezoeken, gaat u ermee akkoord dat u niet zult:

 • De site niet zult gebruiken in strijd met deze gebruiksvoorwaarden;
 • Kopiëren, wijzigen, er een afgeleid werk van maken, de Site onderwerpen aan reverse engineering of reverse assembling, of op andere wijze proberen de broncode te achterhalen, of derden toestaan dit te doen;
 • De Inhoud of Dienst op enigerlei wijze verkopen, toewijzen, in sublicentie geven, distribueren, commercieel exploiteren, een zekerheidsrecht toekennen of anderszins overdragen, of aan een derde beschikbaar stellen;
 • Een geautomatiseerd systeem gebruiken of starten, inclusief zonder beperking, "robots," "spiders," of "offline readers," die toegang krijgen tot de Site op een manier die meer verzoekberichten verstuurt naar de servers van GTC in een bepaalde tijdsperiode dan een mens redelijkerwijs kan produceren in dezelfde periode met behulp van een conventionele online webbrowser;
 • De Site gebruiken op een manier die een website van GTC beschadigt, uitschakelt, overbelast of aantast, of die het gebruik en plezier van de Site door anderen belemmert;
 • De Site of een deel ervan spiegelen of framen op een andere website of webpagina.
 • Tracht ongeoorloofde toegang tot de site te verkrijgen;
 • Toegang tot de Site op een andere manier dan via de interface die door GTC wordt verschaft voor gebruik om toegang te krijgen tot de Site;
 • De Site te gebruiken voor enig doel of op enige wijze die onwettig is of verboden door deze Overeenkomst.

Elk ongeoorloofd gebruik van Content of de Site kan in strijd zijn met octrooi-, auteurs-, handelsmerk- en andere wetten.


3. Auteursrechten en handelsmerken

De Site is gebaseerd op bedrijfseigen GTC-technologie en bevat de Inhoud. De Site wordt beschermd door toepasselijke wetten inzake intellectuele eigendom en andere wetten, met inbegrip van wetten inzake handelsmerken en auteursrechten. De Site, inclusief alle intellectuele eigendomsrechten op de Site, behoort toe aan en is eigendom van GTC of haar licentiegevers (indien van toepassing). GTC bezit en behoudt alle auteursrechten op de Content. Tenzij uitdrukkelijk toegestaan op de Site voor bepaalde Content, mag de Content op geen enkele wijze worden gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd, gepubliceerd, geüpload, geplaatst, verzonden, uitgevoerd of verspreid, en u stemt ermee in de Content of de Site op geen enkele wijze te wijzigen, te verhuren, te leasen, uit te lenen, te verkopen, te distribueren, te verzenden, uit te zenden, of afgeleide werken te maken op basis van de Content of de Site, hetzij geheel of gedeeltelijk. TruckRefunds.com en TruckCartelRefunds.com, de logo's, en andere merken die van tijd tot tijd door GTC worden gebruikt, zijn handelsmerken en het eigendom van GTC. Het uiterlijk, de lay-out, het kleurenschema en het ontwerp van de TruckRefunds.com- en TruckCartelRefunds.com-site zijn beschermde handelsmerken. GTC mag suggesties of andere feedback die u verstrekt, gebruiken en in de site of de GTC-dienst opnemen, zonder betaling of voorwaarde.


4. Informatie en materiaal dat u plaatst of verstrekt

U verklaart dat u alle rechten, aanspraken en belangen heeft met betrekking tot materialen die u op de Site plaatst of aan GTC verstrekt ("Materialen"), met inbegrip van, maar niet beperkt tot alle toestemmingen, machtigingen, vrijstellingen, goedkeuringen of licenties van derden (zoals, maar niet beperkt tot, vrijstellingen in verband met privacy- of publiciteitsrechten) die nodig zijn voor het verstrekken, plaatsen, uploaden, invoeren of indienen van de Materialen door u, en dat het plaatsen van dergelijke Materialen geen schending inhoudt van of inbreuk maakt op enig octrooi, auteursrecht, handelsmerk, handelsgeheim, recht op privacy, recht op publiciteit, persoonlijkheidsrechten of ander intellectueel eigendomsrecht dat door enig toepasselijk rechtsgebied van enige persoon of entiteit wordt erkend, of anderszins een schending inhoudt van enige overeenkomst met enige andere persoon of entiteit. U verklaart en garandeert verder dat u bent wie u zegt dat u bent, dat u geen fictieve, onjuiste of onnauwkeurige informatie over uzelf hebt ingediend, en dat alle informatie in de geplaatste Materialen waarheidsgetrouw is en uw eigen werk is of werk waarvoor u toestemming hebt om het in te dienen, en dat de geplaatste Materialen geen bedreigend, intimiderend, lasterlijk, vals, smadelijk, beledigend, obsceen of pornografisch materiaal bevatten, of ander materiaal dat in strijd is met enige andere toepasselijke wet- of regelgeving. U stemt ermee in dat u niet opzettelijk en met het oogmerk om te frauderen materiële en misleidende informatie zult verstrekken. U verklaart en garandeert dat de Materialen die u levert niet in strijd zijn met deze Gebruiksvoorwaarden.


5. Links naar websites van derden

Links op de Site naar websites of informatie van derden worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden. Als u deze links gebruikt, verlaat u de Site. Dergelijke links vormen of impliceren geen goedkeuring, sponsorschap of aanbeveling door GTC van de derde partij, de website van de derde partij, of de informatie daar. GTC is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van dergelijke websites. GTC is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor dergelijke websites of de inhoud daarvan. Indien u gebruik maakt van de links naar de websites van aan GTC gelieerde ondernemingen of dienstverleners, verlaat u de Site en zijn de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid die op die websites van toepassing zijn, op u van toepassing.


6. Downloaden van bestanden

GTC kan niet garanderen dat bestanden die via de Site kunnen worden gedownload vrij zijn van infectie door softwarevirussen of andere schadelijke computercode, bestanden of programma's.


7. Disclaimers; Beperking van Aansprakelijkheid

GTC EN HAAR DIENSTVERLENERS, LICENTEURS EN LEVERANCIERS GEEVEN GEEN REPRESENTATIES OVER DE SUITABILITEIT, BETROUWBAARHEID, GESCHIKTHEID, GESCHIKTHEID, BEVEILIGHEID OF ACCURACY VAN DE SITE OF DE INHOUD VOOR ELK DOEL. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WORDEN AL DEZE INFORMATIE, SOFTWARE, DIENSTEN EN BIJBEHORENDE AFBEELDINGEN GELEVERD "AS IS" ZONDER GARANTIE OF VOORWAARDE VAN WELKE AARD DAN OOK. GTC EN HAAR DIENSTVERLENERS, LICENTIEGEVERS EN LEVERANCIERS WIJZEN HIERBIJ ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN VAN WELKE AARD DAN OOK MET BETREKKING TOT DE SITE EN DE INHOUD AF, MET INBEGRIP VAN ALLE IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL EN NIET-INBREUK. GEEN ENKELE VERKLARING OF INFORMATIE, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, VERKREGEN VAN GTC OP WELKE WIJZE OF MANIER DAN OOK, ZAL EEN GARANTIE CREËREN DIE NIET UITDRUKKELIJK EN EXPLICIET IN DEZE OVEREENKOMST IS OPGENOMEN. DE INHOUD KAN INACCURACIES OF TYPOGRAFISCHE FOUTEN BEVATTEN.

TOTEN DE MAXIMALE UITBREIDING TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING ZULLEN GTC EN ZIJN DIENSTVERLENERS, LICENTEURS OF LEVERANCIERS IN GEEN GEVAL BESCHIKBAAR ZIJN VOOR DIRECTE, INDIRECTE, PUNITIEVE, INCIDENTIËLE, SPECIALE, CONSEQUENTIËLE, VOORBEELDIGE OF ANDERSOORTIGE SCHADE, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADEVERGOEDING VOOR DEKKING OF VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS, INKOMSTEN OF WINST, VOORTVLOEIEND UIT OF OP ENIGERLEI WIJZE VERBAND HOUDEND MET HET GEBRUIK OF DE PRESTATIES VAN DE SITE, MET DE VERTRAGING OF ONMOGELIJKHEID OM DE SITE TE GEBRUIKEN, OF VOOR ENIGE INHOUD, OF ANDERSZINS VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK VAN DE SITE, HETZIJ OP BASIS VAN EEN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, NALATIGHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID, HET FALEN VAN EEN BEPERKT RECHTSMIDDEL OM ZIJN ESSENTIËLE DOEL TE BEREIKEN, OF ANDERSZINS, ZELFS INDIEN GTC OF EEN VAN DE LEVERANCIERS VAN GTC OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN SCHADE. Omdat sommige landen/jurisdicties de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor bijkomstige of incidentele schade niet toestaan, kan de bovenstaande beperking niet op u van toepassing zijn.

WANNEER GTC, BEPAALD DE ANDERE BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST, BEPAALD WORDT TOT EEN AANSPRAKELIJKHEID TEGEN U OF EEN ANDERE DERDE VOOR EEN VERLIES, SCHADE OF SCHADE, KOMT U OVEREEN DAT DE GEGREGEERDE AANSPRAKELIJKHEID VAN GTC EN HAAR OFFICERS, DIRECTEUREN, MANAGERS, WERKNEMERS, GELIEERDE ONDERNEMINGEN, AGENTEN, AANNEMERS, DIENSTVERLENERS, LICENTIEGEVERS OF LEVERANCIERS IN ALLE GEVALLEN BEPERKT ZAL ZIJN TOT HONDERD DOLLAR.


8. Vrijwaring

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat u persoonlijk verantwoordelijk bent voor uw gedrag op de Site. U gaat ermee akkoord GTC, haar moedermaatschappijen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, joint venturers, zakenpartners, licentiegevers, werknemers, agenten en eventuele derde informatieleveranciers te vrijwaren, te verdedigen en schadeloos te stellen tegen alle vorderingen, verliezen, uitgaven, schade en kosten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, directe, incidentele, gevolg-, voorbeeld- en indirecte schade), en redelijke honoraria van advocaten, voortvloeiend uit of voortvloeiend uit uw gebruik, misbruik of onvermogen de Site of de Inhoud te gebruiken, of enige schending door u van deze Gebruiksvoorwaarden.


9. Privacy

Uw gebruik van de Site is onderworpen aan GTC's Privacybeleid, beschikbaar in de footer-sectie van onze site.


10. Algemene Bepalingen

 1. Volledige overeenkomst / Geen verklaring van afstand. Deze Gebruiksvoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp hiervan. Geen verklaring van afstand door GTC van een schending of verzuim hieronder zal worden beschouwd als een verklaring van afstand van een voorgaande of volgende schending of verzuim.
 2. Rectificatie van fouten en onnauwkeurigheden. De Inhoud kan typografische fouten of andere fouten of onnauwkeurigheden bevatten en is mogelijk niet volledig of actueel. GTC behoudt zich daarom het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en de Inhoud op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of bij te werken. GTC garandeert echter niet dat eventuele fouten, onnauwkeurigheden of omissies zullen worden gecorrigeerd.
 3. Handhaving / Rechtskeuze / Forumkeuze. Indien enig deel van deze Gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechtbank ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, heeft dit geen invloed op enige andere bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden, die alle onverminderd van kracht blijven. Alle geschillen met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden, het Privacybeleid van GTC, uw gebruik van de Site, enige andere website van GTC of de Inhoud zijn onderworpen aan, en zullen worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de Hongaarse wet, met uitzondering van het VN-kooprecht, zonder rekening te houden met conflicterende wetsbepalingen. U gaat akkoord met de enige en exclusieve jurisdictie en locatie van de Regionale Rechtbank Pest County, Hongarije in het geval van een geschil van welke aard dan ook voortvloeiend uit of in verband met deze Gebruiksvoorwaarden, het privacybeleid van GTC, uw gebruik van de Site, een andere website van GTC of de Inhoud.

Laatst herzien: 02.03.2021

Copyright 2022 GTC. Alle rechten voorbehouden


Aanspraken op inbreuk op auteursrecht


DMCA Mededelingen

GTC respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen, en wij vragen onze gebruikers hetzelfde te doen. GTC kan, naar eigen goeddunken, de toegang opschorten of de accounts beëindigen van gebruikers die inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van anderen.

Indien u van mening bent dat uw werk is gekopieerd op een wijze die inbreuk maakt op de website van GTC, kunt u de volgende informatie verstrekken aan de Copyright Agent van GTC.


Contact GTC

De GTC Copyright Agent voor kennisgeving van claims van inbreuk op het auteursrecht op of met betrekking tot deze website ("Kennisgevingen") kan worden bereikt door het sturen van een e-mail naar copyright@truckrefunds.com of door het sturen van een brief naar: GTC Invest Europe Kft. 2161 Csomad, Levente u 14/a. Hongarije


Indienen van een kennisgeving

Om effectief te zijn, moet de kennisgeving het volgende bevatten:

 1. Een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop inbreuk zou zijn gemaakt ("Klagende Partij");
 2. Identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarop inbreuk zou zijn gemaakt, of indien meerdere auteursrechtelijk beschermde werken op een enkele online site onder een enkele melding vallen, een representatieve lijst van dergelijke werken op die site;
 3. Identificatie van het materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreukmakend is of het onderwerp is van inbreukmakende activiteiten en dat moet worden verwijderd of waartoe de toegang moet worden geblokkeerd, en informatie die redelijkerwijs voldoende is om GTC in staat te stellen het materiaal te lokaliseren;
 4. Informatie die redelijkerwijs voldoende is om GTC in staat te stellen contact op te nemen met de klagende partij, zoals een adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, een e-mail adres waarop de klagende partij kan worden gecontacteerd;
 5. Een verklaring dat de klagende partij te goeder trouw van mening is dat het gebruik van het materiaal op de manier waarover geklaagd wordt niet geautoriseerd is door de eigenaar van het auteursrecht, zijn agent of de wet; en
 6. Een verklaring dat de informatie in de kennisgeving juist is, en op straffe van meineed, dat de klagende partij gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop inbreuk zou zijn gemaakt.

Ontvangst van de Melding

Bij ontvangst van de schriftelijke Kennisgeving die de informatie bevat als omschreven in (a) tot en met (f):

 1. GTC zal het materiaal waarvan beweerd wordt dat het inbreuk maakt verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk maken;
 2. GTC zal de schriftelijke kennisgeving doorsturen naar de vermeende inbreukmaker (de "Vermeende Inbreukmaker");
 3. GTC zal redelijke stappen ondernemen om de Vermeende Overtreder er onmiddellijk van op de hoogte te stellen dat zij het materiaal heeft verwijderd of de toegang daartoe heeft geblokkeerd.

Tegenkennisgeving

Een Vermeende inbreukmaker kan een tegenkennisgeving indienen om de claim van vermeende inbreuk te betwisten. Om effectief te zijn, moet een tegenkennisgeving een schriftelijke mededeling zijn aan de auteursrechtagent van GTC die in wezen het volgende bevat:

 1. Een fysieke of elektronische handtekening van de vermeende inbreukmaker;
 2. Identificatie van het materiaal dat is verwijderd of waartoe de toegang is geblokkeerd en de plaats waar het materiaal verscheen voordat het werd verwijderd of de toegang ertoe werd geblokkeerd;
 3. Een verklaring op straffe van meineed dat de Vermeende Overtreder er te goeder trouw van overtuigd is dat het materiaal is verwijderd of ontoegankelijk is gemaakt als gevolg van een vergissing of een verkeerde identificatie van het te verwijderen of ontoegankelijk te maken materiaal;
 4. De naam, het adres en het telefoonnummer van de Vermeende Overtreder, en een verklaring dat de Vermeende Overtreder instemt met de rechtsbevoegdheid van het Federal District Court voor het rechtsdistrict waarin het adres van de Vermeende Overtreder zich bevindt, of indien het adres van de Vermeende Overtreder zich buiten de Verenigde Staten bevindt, voor elk rechtsdistrict waarin GTC kan worden gevonden, en dat de Vermeende Overtreder betekening of kennisgeving zal aanvaarden van de persoon die de kennisgeving heeft gedaan of een agent van die persoon.

Ontvangst van een tegenkennisgeving

Na ontvangst van een tegenkennisgeving met de informatie zoals hierboven beschreven onder (a) tot en met (d):

 1. GTC zal de Klagende Partij onverwijld een kopie van de tegenkennisgeving verstrekken;
 2. GTC zal de klagende partij mededelen dat zij het verwijderde materiaal zal vervangen of de toegang daartoe niet langer zal blokkeren binnen tien (10) werkdagen;
 3. GTC zal binnen tien (10) tot veertien (14) werkdagen na ontvangst van de tegenkennisgeving het verwijderde materiaal vervangen of de toegang daartoe blokkeren, mits de auteursrechtagent van GTC geen bericht van de klagende partij heeft ontvangen dat er een rechtszaak is aangespannen om de vermeende overtreder te verbieden inbreukmakende activiteiten met betrekking tot het materiaal op het netwerk of systeem van GTC uit te voeren.