Gebruiksvoorwaarden

This site is operated by:
GTC Invest Europe Kft.
2161 Csomad, Levente u 14/a.
Hungary
VAT number: HU26684974
Company registration: 13-09-198680
Legal Representative: Gabor Balatoni
Email: info@truckrefunds.com

 

De volgende tekst is een automatische (automatische) vertaling door Google.
In geval van twijfel of vragen, lees de Engelse pagina's of neem contact met ons op voor meer informatie op privacy@truckrefunds.com, Bedankt voor uw begrip!

 

GTC Invest Europe Kft. ("GTC") beheert elke website ("Site") die naar deze Gebruiksvoorwaarden linkt om online toegang te bieden tot informatie over GTC en de diensten en mogelijkheden die wij bieden.

Door de Site te bezoeken en te gebruiken, gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden.

GTC behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen zonder u hiervan op de hoogte te stellen. Uw gebruik van de site na een dergelijke wijziging houdt in dat u akkoord gaat met deze gewijzigde gebruiksvoorwaarden en dat u hieraan gebonden bent. De laatste datum waarop deze gebruiksvoorwaarden zijn herzien, wordt hieronder vermeld.

 

1. Toegestaan gebruik van de site

 

U mag de Site en de informatie, geschriften, afbeeldingen en / of andere werken die u op de Site ziet, hoort of anderszins ervaart (afzonderlijk of gezamenlijk, de "Inhoud") uitsluitend gebruiken voor uw niet-commerciële, persoonlijke doeleinden en / of om meer te weten te komen over GTC-producten en -services, en uitsluitend in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden.

 

2. Verboden gebruik van de site

 

Door de Site te bezoeken, stemt u ermee in dat u niet:

  • Gebruik de site in strijd met deze gebruiksvoorwaarden;
  • Kopieer, wijzig, creëer een afgeleid werk van, reverse-engineer of reverse-assembleer de site, of probeer anderszins een broncode te ontdekken, of laat een derde partij dit doen;
  • Verkopen, toewijzen, in sublicentie geven, distribueren, commercieel exploiteren, een veiligheidsbelang verlenen of anderszins enig recht verlenen op, of op enige wijze beschikbaar stellen aan, de Inhoud of Dienst;
  • Gebruik of start een geautomatiseerd systeem, inclusief maar niet beperkt tot, "robots", "spiders" of "offline lezers" die toegang hebben tot de site op een manier die binnen een bepaalde periode meer verzoekberichten naar de GTC-servers stuurt dan een mens redelijkerwijs in dezelfde periode kunnen produceren met behulp van een conventionele online webbrowser;
  • Gebruik de site op een manier die een GTC-website beschadigt, uitschakelt, overbelast of belemmert of het gebruik en genot van de site door een andere partij verstoort;
  • Spiegel of omlijst de site of een deel ervan op een andere website of webpagina.
  • Poging om ongeautoriseerde toegang tot de site te verkrijgen;
  • Toegang krijgen tot de Site op elke andere manier dan via de interface die door GTC wordt verstrekt voor gebruik bij toegang tot de Site;
  • Gebruik de site voor enig doel of op een manier die onwettig is of verboden door deze overeenkomst.

Elk ongeautoriseerd gebruik van Inhoud of de Site kan een inbreuk vormen op octrooien, auteursrechten, handelsmerken en andere wetten.

 

3. Auteursrechten en handelsmerken

 

De site is gebaseerd op eigen GTC-technologie en bevat de inhoud. De site wordt beschermd door toepasselijk intellectueel eigendom en andere wetten, inclusief handelsmerken en auteursrechten. De Site, inclusief alle intellectuele eigendomsrechten op de Site, behoort toe aan en is eigendom van GTC of haar licentiegevers (indien aanwezig). GTC bezit en behoudt alle auteursrechten op de Inhoud. Behalve voor zover specifiek toegestaan op de site met betrekking tot bepaalde inhoud, mag de inhoud op geen enkele manier worden gekopieerd, gereproduceerd, aangepast, gepubliceerd, geüpload, gepost, verzonden, uitgevoerd of gedistribueerd, en u stemt ermee in geen wijzigingen aan te brengen, te verhuren, te leasen, lenen, verkopen, distribueren, verzenden, uitzenden of afgeleide werken maken op basis van de inhoud of de site, geheel of gedeeltelijk, op welke manier dan ook. TruckRefunds.com en TruckCartelRefunds.com, de logo's en andere merken die van tijd tot tijd door GTC worden gebruikt, zijn handelsmerken en eigendom van GTC. Het uiterlijk, de lay-out, het kleurenschema en het ontwerp van de TruckRefunds.com- en TruckCartelRefunds.com-site zijn beschermde handelskleding. GTC kan suggesties of andere feedback die u verstrekt, gebruiken en opnemen in de Site of de GTC-service, zonder betaling of voorwaarde.

 

4. Informatie en materialen die u publiceert of verstrekt

 

U verklaart dat u alle rechten, titels en belangen heeft op materialen die u op de Site plaatst of aan GTC verstrekt ("Materialen"), inclusief maar niet beperkt tot enige toestemming, autorisatie, vrijgave, goedkeuring of licentie van een derde partij (zoals als, maar niet beperkt tot, enige release met betrekking tot rechten van privacy of publiciteit) die nodig zijn voor u om de Materialen te verstrekken, te plaatsen, te uploaden, in te voeren of in te dienen, en dat het plaatsen van dergelijke Materialen geen inbreuk maakt op enig patent, auteursrecht , handelsmerk, handelsgeheim, recht op privacy, recht op publiciteit, morele rechten of ander intellectueel eigendomsrecht erkend door een toepasselijk rechtsgebied van een persoon of entiteit, of anderszins de schending van een overeenkomst met een andere persoon of entiteit vormen. U verklaart en garandeert verder dat u bent wie u zegt dat u bent, dat u geen fictieve, valse of onnauwkeurige informatie over uzelf hebt verstrekt en dat alle informatie in het gepubliceerde materiaal waar is en dat u uw eigen werk of werk mag indienen , en dat de gepubliceerde materialen geen bedreigende, intimiderende, lasterlijke, valse, lasterlijke, aanstootgevende, obsceen of pornografisch, materiaal of ander materiaal bevatten dat in strijd is met enige andere toepasselijke wet of regelgeving. U stemt ermee in dat u niet willens en wetens materiële en misleidende informatie verstrekt. U verklaart en garandeert dat de materialen die u levert deze gebruiksvoorwaarden niet schenden.

 

5. Links naar websites van derden

 

Links op de site naar websites of informatie van derden worden uitsluitend voor uw gemak verstrekt. Als u deze links gebruikt, verlaat u de site. Dergelijke links vormen of impliceren geen goedkeuring, sponsoring of aanbeveling door GTC van de derde partij, de website van de derde partij of de informatie daar. GTC is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van dergelijke websites. GTC is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor dergelijke websites of de inhoud daarop. Als u de links naar de websites van GTC-partners of -serviceproviders gebruikt, verlaat u de site en bent u onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid die van toepassing zijn op die websites.

 

6. Bestanden downloaden

 

GTC kan niet garanderen dat bestanden die beschikbaar zijn om te downloaden via de Site, vrij zijn van infecties door softwarevirussen of andere schadelijke computercode, bestanden of programma's.

 

7. Disclaimers; Beperkingen van aansprakelijkheid

 

GTC EN HAAR DIENSTVERLENERS, LICENTIEGEVERS EN LEVERANCIERS GEVEN GEEN VERTEGENWOORDIGINGEN OVER DE GESCHIKTHEID, BETROUWBAARHEID, BESCHIKBAARHEID, TIJDIGHEID, VEILIGHEID OF NAUWKEURIGHEID VAN DE SITE OF DE INHOUD VOOR ELK DOEL. VOOR ZO MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR TOEPASSELIJK RECHT, WORDEN ALLE DERGELIJKE INFORMATIE, SOFTWARE, SERVICE EN AANVERWANTE GRAFIEK "ALS ZODANIG" GELEVERD ZONDER ENIGE GARANTIE OF VOORWAARDEN. GTC EN HAAR DIENSTVERLENERS, LICENTIEGEVERS EN LEVERANCIERS WIJZEN HIERBIJ ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN AF MET BETREKKING TOT DE SITE EN DE INHOUD, INCLUSIEF ALLE IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN VOOR VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID EN GESCHIKTHEID. GEEN VERKLARING OF INFORMATIE, OOK OF MONDELING OF SCHRIFTELIJK, VERKREGEN DOOR GTC IN ENIGE MIDDELEN OF MODE, BIEDT ENIGE GARANTIE DIE NIET UITDRUKKELIJK EN EXPLICIET IS VERMELD IN DEZE OVEREENKOMST. DE INHOUD KAN ONNAUWKEURIGHEDEN OF TYPOGRAFISCHE FOUTEN BEVATTEN.

 

VOOR ZOVER DOOR TOEPASSELIJK RECHT TOEGESTAAN, ZIJN GTC EN HAAR DIENSTVERLENERS, LICENTIEGEVERS OF LEVERANCIERS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, PUNITIEVE, INCIDENTELE, SPECIALE, GEVOLGSCHADE, EXEMPLARISCHE OF ANDERE TYPE SCHADE, INCLUSIEF SCHADEVERGOEDING, INCLUSIEF SCHADE DEKKING OF VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS, ONTVANGSTEN OF WINST, DIE VOORTVLOEIEN UIT OF OP ENIGE MANIER VERBONDEN MET HET GEBRUIK OF DE PRESTATIES VAN DE SITE, MET DE VERTRAGING OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE SITE, OF VOOR INHOUD OF ANDERSZINS DIE UIT DE GEBRUIK VAN DE WEBSITE, OF GEBASEERD OP CONTRACT, SCHORT, NALATIGHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID, HET NIET-FALEN VAN EEN BEPERKTE VERHAALSMOGELIJKHEID OM HAAR ESSENTIËLE DOEL TE BEREIKEN, OF ANDERSZINS, ZELFS ALS GTC OF EEN VAN DE LEVERANCIERS VAN GTC OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEDEN. OMDAT SOMMIGE STATEN / JURISDICTIES DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE NIET TOEGaan, IS DE BOVENSTAANDE BEPERKING NIET OP U VAN TOEPASSING.

 

ALS, ONTZETTEND OP DE ANDERE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST, GTC IS VASTGESTELD OM ENIGE AANSPRAKELIJKHEID TE HEBBEN AAN U OF EEN DERDE PARTIJ VOOR ENIG VERLIES, SCHADE OF SCHADE, GAAT U AKKOORD DAT DE GECONGATEERDE AANSPRAKELIJKHEID VAN GTC EN HAAR OFFICIEREN, DIRECTOREN, MANAGERS, WERKNEMERS AGENTEN, AANNEMERS, DIENSTVERLENERS, LICENTIEGEVERS OF LEVERANCIERS ZULLEN IN ALLE GEVALLEN BEPERKT ZIJN TOT HONDERD DOLLARS.

 

8. Vrijwaring

 

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat u persoonlijk verantwoordelijk bent voor uw gedrag op de site. U stemt ermee in om GTC, haar moedermaatschappijen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, joint venturers, zakelijke partners, licentiegevers, werknemers, agenten en externe informatieleveranciers te vrijwaren, te verdedigen en te vrijwaren van alle claims, verliezen, kosten, schadevergoeding en kosten (inclusief, maar niet beperkt tot, directe, incidentele, gevolgschade, voorbeeldige en indirecte schade) en redelijke advocatenkosten, die voortvloeien uit of voortvloeien uit uw gebruik, misbruik of onvermogen om de Site of de Inhoud te gebruiken, of elke schending door u van deze gebruiksvoorwaarden.

 

9. Privacy

 

Uw gebruik van de site is onderworpen aan het privacybeleid van GTC, beschikbaar in het voettekstgedeelte van onze site.

 

10. Algemene bepalingen

 

a. Gehele overeenkomst / Geen verklaring van afstand. Deze gebruiksvoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp hiervan. Geen verklaring van afstand door GTC van een inbreuk of verzuim hieronder wordt beschouwd als een verklaring van afstand van een voorafgaande of volgende inbreuk of verzuim.

 

b. Correctie van fouten en onnauwkeurigheden. De inhoud kan typografische fouten of andere fouten of onnauwkeurigheden bevatten en is mogelijk niet volledig of actueel. GTC behoudt zich daarom het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en de Inhoud op elk moment te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving. GTC kan echter niet garanderen dat eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen worden gecorrigeerd.

 

c. Handhaving / Rechtskeuze / Forumkeuze. Als een deel van deze gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechtbank ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, heeft dit geen invloed op enige andere bepaling van deze gebruiksvoorwaarden, die allemaal volledig van kracht blijven. Alle geschillen met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden, het Privacybeleid van GTC, uw gebruik van de Site, elke andere GTC-website of de Inhoud worden beheerst door en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de Hongaarse wet met uitzondering van de VN-verkoopwetgeving, ongeacht op eventuele conflicten van wettelijke bepalingen. U stemt in met de exclusieve en exclusieve jurisdictie en locatie van de regionale rechtbank Pest County, Hongarije in het geval van enig geschil van welke aard dan ook dat voortvloeit uit of verband houdt met deze gebruiksvoorwaarden, het privacybeleid van GTC, uw gebruik van de site, elke andere GTC website of de inhoud.

 

Laatst herzien: 02.03.2021

 

auteursrechten 2021 GTC. Alle rechten voorbehouden

 

Claims van inbreuk op het auteursrecht

 

DMCA-kennisgevingen

 

GTC respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen en we vragen onze gebruikers hetzelfde te doen. GTC kan naar eigen goeddunken de toegang opschorten of de accounts beëindigen van gebruikers die de intellectuele eigendomsrechten van anderen schenden.

 

Als u van mening bent dat uw werk is gekopieerd op een manier die inbreuk maakt op de website van GTC, geef dan de volgende informatie aan de Copyright Agent van GTC.

 

Neem contact op met GTC:

 

De GTC Copyright Agent voor kennisgeving van claims van inbreuk op het auteursrecht op of met betrekking tot deze website ("Meldingen") kan worden bereikt door een e-mail te sturen naar copyright@truckrefunds.com of door een brief te sturen naar: GTC Invest Europe Kft. 2161 Csomad, Levente u 14/a. Hongarije

 

Indiening van kennisgeving:

 

Om effectief te zijn, moet de kennisgeving het volgende bevatten:

 

(a) Een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die bevoegd is om te handelen namens de eigenaar van een exclusief recht waarop vermeend inbreuk wordt gemaakt ("Klagende partij");

 

(b) Identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan wordt beweerd dat het is geschonden, of als meerdere auteursrechtelijk beschermde werken op een enkele online site onder een enkele kennisgeving vallen, een representatieve lijst van dergelijke werken op die site;

 

(c) Identificatie van het materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreuk maakt of het onderwerp is van inbreukmakende activiteit en dat moet worden verwijderd of waarvan de toegang moet worden uitgeschakeld, en informatie die redelijkerwijs voldoende is om GTC in staat te stellen het materiaal te lokaliseren;

 

(d) Informatie die redelijkerwijs voldoende is om GTC in staat te stellen contact op te nemen met de Klagende Partij, zoals een adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, een elektronisch e-mailadres waarop contact kan worden opgenomen met de klagende partij;

 

(e) Een verklaring dat de klagende partij te goeder trouw gelooft dat het gebruik van het materiaal op de manier waarover wordt geklaagd niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, diens vertegenwoordiger of de wet; en

 

(f) Een verklaring dat de informatie in de kennisgeving juist is en op straffe van meineed, dat de klagende partij bevoegd is om te handelen namens de eigenaar van een exclusief recht waarop vermeend inbreuk wordt gemaakt.

 

Ontvangst van kennisgeving:

 

Na ontvangst van de schriftelijke kennisgeving met de informatie zoals beschreven in (a) door (f):

 

a) GTC zal de toegang tot het materiaal dat vermeend inbreuk maakt, verwijderen of uitschakelen;

 

b) GTC zal de schriftelijke kennisgeving doorsturen naar een dergelijke vermeende inbreukmaker (de "vermeende inbreukmaker");

 

c) GTC zal redelijke stappen ondernemen om de vermeende inbreukmaker onmiddellijk op de hoogte te stellen dat hij de toegang tot het materiaal heeft verwijderd of uitgeschakeld.

 

Tegenmelding:

 

Een vermeende inbreukmaker kan een tegenvordering indienen om de claim van vermeende inbreuk te betwisten. Om effectief te zijn, moet een tegenmelding een schriftelijke mededeling zijn die aan de copyright-agent van GTC wordt verstrekt en die in hoofdzaak het volgende omvat:

 

(a) Een fysieke of elektronische handtekening van de vermeende inbreukmakende persoon;

 

(b) Identificatie van het materiaal dat is verwijderd of waartoe de toegang is uitgeschakeld en de locatie waar het materiaal verscheen voordat het werd verwijderd of de toegang ertoe werd uitgeschakeld;

 

(c) Een verklaring op straffe van meineed dat de vermeende inbreukmaker te goeder trouw gelooft dat het materiaal is verwijderd of uitgeschakeld als gevolg van een fout of verkeerde identificatie van het materiaal dat moet worden verwijderd of uitgeschakeld;

 

(d) De naam, het adres en het telefoonnummer van de vermeende inbreukmaker en een verklaring dat de vermeende inbreukmakende persoon instemt met de jurisdictie van de federale rechtbank voor het gerechtelijk arrondissement waarin het adres van de beweerde inbreukmaker zich bevindt, of als het adres van de beweerde inbreukmaker buiten de Verenigde Staten ligt Staten, voor elk gerechtelijk arrondissement waarin GTC kan worden aangetroffen, en dat de vermeende inbreukmakende partij de betekening of kennisgeving van de persoon die kennisgeving heeft gedaan of een agent van die persoon zal accepteren.

 

Ontvangst van tegenbericht:

 

Na ontvangst van een tegenbericht met de informatie zoals beschreven in (a) door (d) bovenstaande:

 

a) GTC zal de klagende partij onmiddellijk een kopie van de tegenmelding bezorgen;

 

b) GTC zal de klagende partij informeren dat zij het verwijderde materiaal zal vervangen of de toegang daartoe binnen tien (10) werkdagen zal stopzetten;

 

c) GTC zal het verwijderde materiaal vervangen of ophouden met het uitschakelen van toegang tot het materiaal binnen tien (10) tot veertien (14) werkdagen na ontvangst van de tegenmelding, op voorwaarde dat de copyright-agent van GTC geen kennisgeving van de klagende partij heeft ontvangen dat een actie is ingediend om een gerechtelijk bevel te vorderen om vermeende inbreukmakende personen ervan te weerhouden inbreukmakende activiteiten te verrichten met betrekking tot het materiaal op het netwerk of systeem van GTC.