Warunki użytkowania

Ta strona jest prowadzona przez:
GTC Invest Europe Kft.
2161 Csomad, Levente u 14/a.
Węgry
Numer VAT: HU26684974
Numer rejestracyjny firmy: 13-09-198680
Przedstawiciel prawny: Gabor Balatoni
E-mail: info@truckrefunds.com

Nasze polityki są obecnie dostępne w Państwa języku tylko jako tłumaczenie maszynowe.
Wszelkie pytania lub wątpliwości prosimy zgłaszać poprzez e-mail na adres privacy@truckrefunds.com,Z przyjemnością odpowiemy na Państwa pytania.

GTC Invest Europe Kft. („GTC”) obsługuje każdą stronę internetową („Witrynę”), która zawiera linki do niniejszych Warunków użytkowania, aby zapewnić dostęp online do informacji o GTC oraz świadczonych przez nas usługach i możliwościach.

Uzyskując dostęp do Witryny i korzystając z niej, akceptujesz niniejsze Warunki użytkowania.

GTC zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków użytkowania w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia. Korzystanie z Witryny po każdej takiej modyfikacji stanowi zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków użytkowania wraz ze zmianami. Data ostatniej zmiany niniejszych warunków użytkowania została określona poniżej.

 

1. Dozwolone korzystanie z witryny

 

Możesz korzystać z Witryny oraz informacji, pism, obrazów i / lub innych dzieł, które widzisz, słyszysz lub w inny sposób doświadczasz w Witrynie (pojedynczo lub łącznie, „Treść”) wyłącznie do celów niekomercyjnych, osobistych i / lub aby dowiedzieć się o produktach i usługach GTC i wyłącznie zgodnie z niniejszymi warunkami użytkowania.

 

2. Zabronione korzystanie z witryny

 

Uzyskując dostęp do strony, zgadzasz się, że nie będziesz:

  • Korzystać z witryny z naruszeniem niniejszych warunków użytkowania;
  • Skopiuj, zmodyfikuj, utwórz dzieło pochodne, dokonaj inżynierii wstecznej lub kompilacji wstecznej Witryny lub w inny sposób próbuj odkryć dowolny kod źródłowy lub zezwolić na to stronom trzecim;
  • Sprzedawać, cedować, udzielać podlicencji, rozpowszechniać, wykorzystywać komercyjnie, udzielać zabezpieczeń lub w inny sposób przenosić jakiekolwiek prawa do Treści lub Usługi lub udostępniać je osobom trzecim w jakikolwiek sposób;
  • Używaj lub uruchamiaj zautomatyzowany system, w tym między innymi „roboty”, „pająki” lub „czytniki offline”, które uzyskują dostęp do Witryny w sposób, który wysyła więcej komunikatów z żądaniami do serwerów GTC w danym okresie czasu niż człowiek może racjonalnie produkować w tym samym okresie przy użyciu tradycyjnej przeglądarki internetowej;
  • Korzystać z Witryny w jakikolwiek sposób, który uszkadza, wyłącza, przeciąża lub upośledza dowolną stronę internetową GTC lub zakłóca korzystanie z Witryny przez inne osoby;
  • Wykonaj kopię lustrzaną lub obramuj Witrynę lub dowolną jej część na dowolnej innej stronie internetowej lub stronie internetowej.
  • Próba uzyskania nieautoryzowanego dostępu do Witryny;
  • Dostęp do Witryny w jakikolwiek inny sposób niż za pośrednictwem interfejsu udostępnianego przez GTC w celu korzystania z dostępu do Strony;
  • Korzystaj z Witryny w dowolnym celu lub w jakikolwiek sposób niezgodny z prawem lub zabroniony przez niniejszą Umowę.

Jakiekolwiek nieautoryzowane użycie jakiejkolwiek Treści lub Strony może naruszać patenty, prawa autorskie, znaki handlowe i inne prawa.

 

3. Prawa autorskie i znaki handlowe

 

Witryna oparta jest na zastrzeżonej technologii GTC i zawiera Treść. Witryna jest chroniona obowiązującymi przepisami dotyczącymi własności intelektualnej i innymi przepisami, w tym przepisami dotyczącymi znaków towarowych i praw autorskich. Witryna, w tym wszystkie prawa własności intelektualnej do Witryny, należy do GTC lub jej licencjodawców (jeśli istnieją) i jest ich własnością. GTC jest właścicielem i zachowuje wszelkie prawa autorskie do Treści. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w Witrynie w odniesieniu do niektórych Treści, Treści nie można kopiować, powielać, modyfikować, publikować, przesyłać, publikować, przesyłać, wykonywać ani dystrybuować w żaden sposób, a użytkownik zgadza się nie modyfikować, wypożyczać, dzierżawić, pożyczać, sprzedawać, dystrybuować, transmitować, transmitować lub tworzyć dzieła pochodne na podstawie Treści lub Witryny, w całości lub w części, w jakikolwiek sposób. TruckRefunds.com i TruckCartelRefunds.com, logo i inne znaki używane od czasu do czasu przez GTC są znakami towarowymi i własnością GTC. Wygląd, układ, kolorystyka i projekt strony TruckRefunds.com i TruckCartelRefunds.com są chronione. GTC może wykorzystywać i włączać do Witryny lub Usługi GTC wszelkie sugestie lub inne opinie, które przekażesz, bez zapłaty lub warunku.

 

4. Informacje i materiały, które publikujesz lub udostępniasz

 

Użytkownik oświadcza, że ma wszelkie prawa, tytuł i interes do materiałów publikowanych w Witrynie lub dostarczanych do GTC („Materiały”), w tym, między innymi, jakiejkolwiek zgody, autoryzacji, zwolnienia, zezwolenia lub licencji od jakiejkolwiek strony trzeciej (takiej jak takie jak, ale nie wyłącznie, każde wydanie związane z prawem do prywatności lub reklamy) niezbędne do dostarczenia, opublikowania, przesłania, wprowadzenia lub przesłania Materiałów oraz że opublikowanie takich Materiałów nie narusza ani nie stanowi naruszenia żadnego patentu, praw autorskich , znak towarowy, tajemnica handlowa, prawo do prywatności, prawo do reklamy, prawa moralne lub inne prawo własności intelektualnej uznane przez jakąkolwiek obowiązującą jurysdykcję dowolnej osoby lub podmiotu, lub w inny sposób stanowią naruszenie jakiejkolwiek umowy z jakąkolwiek inną osobą lub podmiotem. Ponadto oświadczasz i gwarantujesz, że jesteś tym, za kogo się podajesz, że nie dostarczyłeś fikcyjnych, fałszywych lub niedokładnych informacji o sobie oraz że wszystkie informacje zawarte w opublikowanych Materiałach są zgodne z prawdą, a swoją pracę lub pracę, do której autoryzacji jesteś upoważniony oraz, że zamieszczone Materiały nie zawierają żadnych groźb, nękania, zniesławiania, fałszywych, zniesławiających, obraźliwych, obscenicznych lub pornograficznych, materiałów lub innych materiałów, które naruszałyby inne obowiązujące prawo lub regulacje. Zgadzasz się, że nie będziesz świadomie iz zamiarem oszustwa przekazywać istotnych i wprowadzających w błąd informacji. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że dostarczone materiały nie naruszają niniejszych warunków użytkowania.

 

5. Linki do stron internetowych osób trzecich

 

Linki w Witrynie do stron internetowych lub informacji stron trzecich są dostarczane wyłącznie dla wygody użytkownika. Jeśli skorzystasz z tych linków, opuścisz Witrynę. Takie linki nie stanowią ani nie sugerują poparcia, sponsorowania ani rekomendacji GTC strony trzeciej, strony internetowej osoby trzeciej ani zawartych tam informacji. GTC nie ponosi odpowiedzialności za dostępność takich stron internetowych. GTC nie ponosi odpowiedzialności za takie witryny ani treści na nich zawarte. Jeśli skorzystasz z linków do stron internetowych podmiotów stowarzyszonych lub dostawców usług GTC, opuścisz Witrynę i będziesz podlegać warunkom użytkowania i polityce prywatności obowiązującej dla tych stron.

 

6. Pobieranie plików

 

GTC nie może i nie gwarantuje ani nie gwarantuje, że pliki dostępne do pobrania za pośrednictwem Witryny będą wolne od infekcji wirusami programowymi lub innym szkodliwym kodem komputerowym, plikami lub programami.

 

7. Zastrzeżenia; granice odpowiedzialnosci

 

GTC I JEJ USŁUGODAWCY, LICENCJODAWCY I DOSTAWCY NIE SKŁADAJĄ OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH ODPOWIEDNIOŚCI, WIARYGODNOŚCI, DOSTĘPNOŚCI, TERMINOWOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA LUB DOKŁADNOŚCI WITRYNY LUB TREŚCI DLA JAKIEGOKOLWIEK CELU. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, WSZYSTKIE TAKIE INFORMACJE, OPROGRAMOWANIE, SERWIS I ZWIĄZANE Z NIMI GRAFIKI SĄ DOSTARCZANE W STANIE „TAKIM, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ”, BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI LUB WARUNKÓW. GTC I JEGO USŁUGODAWCY, LICENCJODAWCY I DOSTAWCY NINIEJSZYM WYŁĄCZAJĄ WSZELKIE GWARANCJE I WARUNKI JAKIEKOLWIEK W ODNIESIENIU DO WITRYNY I TREŚCI, W TYM WSZELKIE DOMNIEMANE GWARANCJE LUB WARUNKI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. ŻADNE OŚWIADCZENIE ANI INFORMACJA, NAWET USTNA LUB PISEMNA, UZYSKANA Z GTC W DOWOLNYM ŚRODKU LUB MODY NIE STANOWI ŻADNEJ GWARANCJI NIE WYRAŹNIE WYRAŹNIE WYRAŹNIE WYRAŹNEJ W NINIEJSZEJ UMOWIE. TREŚĆ MOŻE ZAWIERAĆ NIEŚCISŁOŚCI LUB BŁĘDY TYPOGRAFICZNE.

 

W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, W ŻADNYM WYPADKU GTC I JEGO USŁUGODAWCY, LICENCJODAWCY LUB DOSTAWCY NIE ponoszą ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PUNKTYWNE, UBOCZNE, SPECJALNE, KONSEKWENCYJNE, PRZYKŁADOWE LUB INNE RODZAJE SZKÓD. POKRYWA LUB UTRATĘ UŻYTKOWANIA, DANYCH, DOCHODÓW LUB ZYSKÓW, WYNIKAJĄCE Z LUB W DOWOLNYM SPOSÓB ZWIĄZANY Z WYKORZYSTANIEM LUB WYKONYWANIEM WITRYNY, Z OPÓŹNIENIEM LUB NIEMOŻLIWOŚCIĄ WYKORZYSTANIA WITRYNY, LUB DOWOLNEJ TREŚCI LUB W INNY SPOSÓB WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIE Z WITRYNY, NA BAZIE UMOWY, TORTU, NEGLIGENCJI, ŚREDNIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI, AWARII JAKICHKOLWIEK OGRANICZONYCH ŚRODKÓW REALIZACYJNYCH W CELU OSIĄGNIĘCIA PODSTAWOWEGO CELU LUB W INNY SPOSÓB, NAWET JEŻELI GTC LUB JAKIEKOLWIEK DOSTAWCY ZOSTANĄ DOSKONAŁE. PONIEWAŻ NIEKTÓRE PAŃSTWA / JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYKLUCZENIE LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WTÓRNE LUB PRZYPADKOWE, POWYŻSZE OGRANICZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA.

 

IF, pomimo inne warunki niniejszej UMOWY, GTC jest oznaczony jako ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC CIEBIE LUB OSOBY TRZECIE za jakiekolwiek straty, szkody lub uszkodzenia uważają Państwo, że łączna odpowiedzialność GTC oraz członków jej władz, dyrektorów, menedżerów, pracowników, firm stowarzyszonych , AGENCI, WYKONAWCY, USŁUGODAWCY, LICENCJODAWCY LUB DOSTAWCY BĘDĄ OGRANICZENI DO JEDNEGO DOLARA POSTAWOWEGO.

 

8. Odszkodowanie

 

Rozumiesz i zgadzasz się, że jesteś osobiście odpowiedzialny za swoje zachowanie w Witrynie. Zgadzasz się zabezpieczyć, bronić i utrzymywać nieszkodliwą GTC, jej spółki dominujące, spółki zależne, spółki stowarzyszone, joint venture, partnerów biznesowych, licencjodawców, pracowników, agentów oraz wszelkich zewnętrznych dostawców informacji od wszelkich roszczeń, strat, wydatków, szkód oraz koszty (w tym między innymi bezpośrednie, przypadkowe, wynikowe, przykładowe i pośrednie szkody) oraz uzasadnione opłaty prawne, wynikające lub wynikające z korzystania, niewłaściwego użytkowania lub niemożności korzystania z Witryny lub Treści, lub każde naruszenie przez użytkownika niniejszych warunków użytkowania.

 

9. Prywatność

 

Korzystanie z Witryny podlega Polityce prywatności GTC, dostępnej w sekcji stopki naszej witryny.

 

10. Przepisy ogólne

 

a. Cała umowa / brak zrzeczenia się. Niniejsze Warunki użytkowania stanowią całość porozumienia stron w odniesieniu do przedmiotu niniejszej umowy. Żadne zrzeczenie się przez GTC jakiegokolwiek naruszenia lub niedotrzymania warunków niniejszej Umowy nie będzie uważane za zrzeczenie się jakiegokolwiek wcześniejszego lub kolejnego naruszenia lub niewykonania zobowiązania.

 

b. Korekta błędów i nieścisłości. Treść może zawierać błędy typograficzne lub inne błędy lub nieścisłości i może być niekompletna lub aktualna. W związku z tym GTC zastrzega sobie prawo do korygowania wszelkich błędów, nieścisłości lub przeoczeń oraz do zmiany lub aktualizacji Treści w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia. GTC nie gwarantuje jednak, że wszelkie błędy, niedokładności lub przeoczenia zostaną poprawione.

 

c. Egzekwowanie prawa / wybór prawa / wybór forum. Jeżeli jakakolwiek część niniejszych Warunków użytkowania zostanie uznana przez sąd właściwej jurysdykcji za nieważną lub niewykonalną, nie wpłynie to na żadne inne postanowienie niniejszych Warunków użytkowania, z których wszystkie pozostaną w pełnej mocy. Wszelkie spory związane z niniejszymi Warunkami użytkowania, Polityką prywatności GTC, korzystaniem z Witryny, dowolnej innej strony internetowej GTC lub Treści podlegają i będą interpretowane zgodnie z węgierskim prawem, z wyłączeniem prawa sprzedaży ONZ, bez względu na do wszelkich przepisów kolizyjnych. Zgadzasz się na wyłączną jurysdykcję i właściwość miejscową Sądu Okręgowego Pest County na Węgrzech w przypadku jakiegokolwiek sporu wynikającego z niniejszych Warunków użytkowania, Polityki prywatności GTC, korzystania z Witryny lub innych OWS strona internetowa lub Treść.

 

Ostatnio przeglądane: 02.03.2021

 

Prawo autorskie 2021 GTC. Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Roszczenia z tytułu naruszenia praw autorskich

 

Powiadomienia DMCA

 

GTC szanuje prawa własności intelektualnej innych osób i prosimy naszych użytkowników, aby zrobili to samo. GTC może, według własnego uznania, zawiesić dostęp lub zamknąć konta użytkowników, którzy naruszają prawa własności intelektualnej innych osób.

 

Jeśli uważasz, że Twoje dzieło zostało skopiowane w sposób stanowiący naruszenie witryny GTC, podaj następujące informacje agentowi praw autorskich GTC.

 

Skontaktuj się z GTC:

 

Do przedstawiciela GTC ds. Praw autorskich w sprawie zawiadomień o naruszeniu praw autorskich na tej stronie lub w związku z nią („Powiadomienia”) można się skontaktować, wysyłając wiadomość e-mail na adres copyright@truckrefunds.com lub wysyłając list na adres: GTC Invest Europe Kft. 2161 Csomad, Levente u 14/a. Węgry

 

Złożenie powiadomienia:

 

Aby było skuteczne, powiadomienie musi zawierać:

 

(a) Fizyczny lub elektroniczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które rzekomo zostało naruszone („Strona skarżąca”);

 

(b) Identyfikacja dzieła chronionego prawem autorskim, które rzekomo zostało naruszone, lub jeśli jedno dzieło zawiera wiele dzieł chronionych prawem autorskim, reprezentatywna lista takich dzieł na tej stronie;

 

(c) Identyfikacja materiału, który rzekomo narusza lub jest przedmiotem działalności naruszającej prawo i który ma zostać usunięty lub do którego dostęp ma zostać wyłączony, oraz informacje, które są wystarczające, aby umożliwić GTC zlokalizowanie materiału;

 

(d) Informacje wystarczające do umożliwienia GTC skontaktowania się ze Stroną Skarżącą, takie jak adres, numer telefonu i, jeśli jest dostępny, adres poczty elektronicznej, pod którym można się skontaktować ze stroną skarżącą;

 

(e) Oświadczenie, że strona składająca skargę w dobrej wierze wierzy, że wykorzystanie materiałów w sposób będący przedmiotem skargi nie jest dozwolone przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela ani prawo; i

 

(f) Oświadczenie, że informacje zawarte w powiadomieniu są dokładne i pod karą krzywoprzysięstwa, że Strona skarżąca jest upoważniona do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które rzekomo zostało naruszone.

 

Otrzymanie powiadomienia:

 

Po otrzymaniu pisemnego powiadomienia zawierającego informacje określone w punktach od (a) do (f):

 

a) GTC usunie lub zablokuje dostęp do materiałów, które rzekomo naruszają;

 

b) GTC prześle pisemne powiadomienie do takiego domniemanego sprawcy naruszenia („Domniemane naruszenie”);

 

c) GTC podejmie uzasadnione kroki, aby niezwłocznie powiadomić rzekomego sprawcę naruszenia, że usunął lub zablokował dostęp do materiału.

 

Counter Notification:

 

Domniemany naruszyciel może złożyć roszczenie wzajemne w celu zakwestionowania roszczenia dotyczącego domniemanego naruszenia. Aby być skutecznym, roszczenie wzajemne musi być pisemnym komunikatem przekazanym agentowi ds. Praw autorskich GTC, który zasadniczo obejmuje:

 

(a) Fizyczny lub elektroniczny podpis domniemanego sprawcy naruszenia;

 

(b) Identyfikacja materiału, który został usunięty lub do którego dostęp został wyłączony, oraz miejsce, w którym materiał pojawił się przed jego usunięciem lub dostępem do niego został wyłączony;

 

(c) Oświadczenie pod karą krzywoprzysięstwa, że domniemany sprawca naruszenia wierzy w dobrej wierze, że materiał został usunięty lub unieważniony w wyniku błędu lub błędnej identyfikacji materiału, który ma zostać usunięty lub unieważniony;

 

(d) Nazwa, adres i numer telefonu Domniemanego Infringera oraz oświadczenie, że Domniemany Infringer zgadza się na właściwość Federalnego Sądu Rejonowego dla okręgu sądowego, w którym znajduje się adres Domniemanego Infringera, lub jeśli adres Domniemanego Infringera znajduje się poza Stanami Zjednoczonymi Stan, dla każdego okręgu sądowego, w którym można znaleźć GTC, oraz że Domniemany Naruszający zaakceptuje doręczenie procesu od osoby, która dostarczyła powiadomienie lub przedstawiciela takiej osoby.

 

Otrzymanie roszczenia wzajemnego:

 

Po otrzymaniu roszczenia wzajemnego zawierającego informacje określone w punktach od (a) do (d) powyżej:

 

a) GTC niezwłocznie przekaże Stronie składającej skargę kopię roszczenia wzajemnego;

 

b) GTC poinformuje Stronę Skarżącą, że zastąpi usunięty materiał lub zaprzestanie blokowania dostępu do niego w ciągu dziesięciu (10) dni roboczych;

 

c) GTC zastąpi usunięty materiał lub zaprzestanie blokowania dostępu do materiału w ciągu dziesięciu (10) do czternastu (14) dni roboczych po otrzymaniu roszczenia wzajemnego, pod warunkiem, że agent praw autorskich GTC nie otrzyma zawiadomienia od strony skarżącej, że zostało wniesione działanie ubieganie się o nakaz sądowy w celu powstrzymania domniemanego naruszyciela od angażowania się w działania naruszające prawa dotyczące materiałów w sieci lub systemie GTC.