Podmienky užívania

Túto stránku prevádzkuje:
GTC Invest Europe Kft.
2161 Csomad, Levente u 14/a.
Maďarsko
Číslo DPH: HU26684974
Registrácia spoločnosti: 13-09-198680
Právny zástupca: Gabor Balatoni
E-mail: info@truckrefunds.com

Nasledujúci obsah bol preložený na DeepL. V prípade nejasností má prednosť anglická verzia. Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte nás na adrese privacy@truckrefunds.com a naši pracovníci vám radi pomôžu. Ďakujeme za pochopenie!

GTC Invest Europe Kft. (ďalej len "GTC") prevádzkuje každú webovú stránku (ďalej len "stránka"), ktorá odkazuje na tieto Podmienky používania, aby poskytla online prístup k informáciám o GTC a službách a príležitostiach, ktoré poskytujeme.

Prístupom na stránky a ich používaním vyjadrujete súhlas s týmito Podmienkami používania.

GTC si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto Podmienky používania bez predchádzajúceho upozornenia. Vaše používanie stránky po akejkoľvek takejto úprave predstavuje váš súhlas s dodržiavaním a viazanosťou týmito Podmienkami používania v upravenom znení. Dátum poslednej úpravy týchto Podmienok používania je uvedený nižšie.


1. Povolené používanie stránky

Stránku a informácie, texty, obrázky a/alebo iné diela, ktoré vidíte, počujete alebo sa s nimi inak stretávate na stránke (jednotlivo alebo spoločne ďalej len "obsah"), môžete používať výlučne na svoje nekomerčné, osobné účely a/alebo na oboznámenie sa s produktmi a službami spoločnosti GTC, a to výlučne v súlade s týmito Podmienkami používania.


2. Zakázané používanie stránky

Prístupom na Stránku súhlasíte s tým, že nebudete:

 • Nebudete sa snažiť o to, aby ste sa na;
 • nebudete používať Stránku v rozpore s týmito Podmienkami používania;
 • nebudete kopírovať, upravovať, vytvárať odvodené dielo, spätne analyzovať alebo spätne zostavovať Stránku, ani sa inak pokúšať odhaliť akýkoľvek zdrojový kód, ani to neumožníte žiadnej tretej strane;
 • Predávať, postupovať, udeľovať sublicencie, distribuovať, komerčne využívať, udeľovať záložné právo alebo iným spôsobom previesť akékoľvek právo na obsah alebo službu alebo ich akýmkoľvek spôsobom sprístupniť tretej strane;
 • Používať alebo spúšťať akýkoľvek automatizovaný systém, okrem iného vrátane "robotov", "pavúkov" alebo "offline čítačiek", ktorý pristupuje k Webovým stránkam spôsobom, ktorý v danom časovom období odošle na servery GTC viac správ s požiadavkami, ako môže človek v rozumnej miere vytvoriť za rovnaké obdobie pomocou bežného on-line webového prehliadača;
 • používať Stránku akýmkoľvek spôsobom, ktorý poškodzuje, znemožňuje, nadmerne zaťažuje alebo zhoršuje fungovanie akejkoľvek webovej stránky GTC alebo zasahuje do používania a využívania Stránky akoukoľvek inou stranou;
 • Zrkadliť alebo zarámovať Stránku alebo jej časť na akejkoľvek inej webovej lokalite alebo webovej stránke.
 • Pokúšať sa získať neoprávnený prístup na stránku;
 • Prístupovať na Stránku akýmkoľvek iným spôsobom ako prostredníctvom rozhrania, ktoré poskytuje spoločnosť GTC na použitie pri prístupe na Stránku;
 • Používať Stránku na akýkoľvek účel alebo akýmkoľvek spôsobom, ktorý je nezákonný alebo zakázaný touto Zmluvou.

Akékoľvek neoprávnené používanie akéhokoľvek obsahu alebo stránky môže byť porušením patentových, autorských a ochranných práv a iných zákonov.


3. Autorské práva a ochranné známky

Stránka je založená na patentovanej technológii GTC a obsahuje Obsah. Stránka je chránená príslušnými zákonmi o duševnom vlastníctve a inými zákonmi vrátane zákonov o ochranných známkach a autorských právach. Stránka vrátane všetkých práv duševného vlastníctva na Stránke patrí a je majetkom spoločnosti GTC alebo jej poskytovateľov licencie (ak existujú). Spoločnosť GTC vlastní a zachováva si všetky autorské práva k obsahu. S výnimkou prípadov výslovne povolených na Stránke, pokiaľ ide o určitý Obsah, sa Obsah nesmie kopírovať, reprodukovať, upravovať, publikovať, nahrávať, zverejňovať, prenášať, predvádzať alebo akýmkoľvek spôsobom distribuovať a súhlasíte s tým, že nebudete Obsah ani Stránku ako celok ani čiastočne upravovať, prenajímať, požičiavať, predávať, distribuovať, prenášať, vysielať ani vytvárať odvodené diela na základe Obsahu alebo Stránky, a to žiadnym spôsobom. TruckRefunds.com a TruckCartelRefunds.com, logá a iné značky, ktoré spoločnosť GTC z času na čas používa, sú ochranné známky a vlastníctvom spoločnosti GTC. Vzhľad, usporiadanie, farebná schéma a dizajn stránok TruckRefunds.com a TruckCartelRefunds.com sú chránené obchodné značky. Spoločnosť GTC môže použiť a začleniť do stránky alebo služby GTC akékoľvek návrhy alebo inú spätnú väzbu, ktorú poskytnete, bez nároku na odmenu alebo podmienky.


4. Informácie a materiály, ktoré zverejníte alebo poskytnete

Vyhlasujete, že máte všetky práva, vlastnícke práva a záujmy k materiálom, ktoré zverejníte na Webovej lokalite alebo poskytnete spoločnosti GTC ("Materiály"), vrátane, ale nie výlučne, akéhokoľvek súhlasu, oprávnenia, uvoľnenia, povolenia alebo licencie od akejkoľvek tretej strany (ako napríklad, ale nie výlučne, akékoľvek uvoľnenie týkajúce sa práv na súkromie alebo publicitu), ktoré sú potrebné na to, aby ste mohli poskytnúť, zverejniť, nahrať, vložiť alebo odoslať Materiály, a že zverejnenie takýchto Materiálov neporušuje ani nepredstavuje porušenie akéhokoľvek patentu, autorských práv, ochrannej známky, obchodného tajomstva, práva na súkromie, práva na publicitu, morálnych práv alebo iného práva duševného vlastníctva uznaného akoukoľvek platnou jurisdikciou akejkoľvek osoby alebo subjektu, ani inak nepredstavuje porušenie akejkoľvek dohody s inou osobou alebo subjektom. Ďalej vyhlasujete a zaručujete, že ste tým, za koho sa vydávate, že ste neposkytli fiktívne, nepravdivé alebo nepresné informácie o sebe a že všetky informácie obsiahnuté v uverejnených materiáloch sú pravdivé a sú vaším vlastným dielom alebo dielom, ktoré ste oprávnení poskytnúť, a že uverejnené materiály neobsahujú žiadne vyhrážky, obťažovanie, ohováranie, nepravdivé, hanlivé, urážlivé, obscénne alebo pornografické materiály, ani iné materiály, ktoré by porušovali akýkoľvek iný platný zákon alebo predpis. Súhlasíte s tým, že nebudete vedome a s úmyslom podviesť poskytovať podstatné a zavádzajúce informácie. Vyhlasujete a zaručujete, že vami poskytnuté materiály neporušujú tieto podmienky používania.


5. Odkazy na webové stránky tretích strán

Odkazy na Webových stránkach tretích strán alebo informácie sú na Webových stránkach tretích strán poskytované výlučne pre vaše pohodlie. Ak tieto odkazy použijete, opustíte Stránku. Takéto odkazy nepredstavujú ani neznamenajú podporu, sponzorstvo alebo odporúčanie tretej strany, webovej lokality tretej strany alebo informácií na nej uvedených zo strany spoločnosti GTC. Spoločnosť GTC nezodpovedá za dostupnosť takýchto webových stránok. Spoločnosť GTC nezodpovedá za takéto webové stránky ani za ich obsah. Ak použijete odkazy na webové stránky pridružených spoločností alebo poskytovateľov služieb spoločnosti GTC, opustíte túto stránku a budete podliehať podmienkam používania a zásadám ochrany osobných údajov platným pre tieto webové stránky.


6. Sťahovanie súborov

GTC nemôže zaručiť a nezaručuje, že súbory, ktoré sú k dispozícii na stiahnutie prostredníctvom Webovej lokality, nebudú napadnuté softvérovými vírusmi alebo iným škodlivým počítačovým kódom, súbormi alebo programami.


7. Zrieknutie sa zodpovednosti; obmedzenie zodpovednosti

GTC A JEJICH POSKYTOVATELIA SLUŽIEB, LICENCIONÁRI A DODÁVATELIA NEVYHLASUJÚ ŽIADNE PREHLÁSENIA O VHODNOSTI, SPOĽAHLIVOSTI, DOSTUPNOSTI, ČASOVOSTI, BEZPEČNOSTI ALEBO PRESNOSTI MIESTA ALEBO OBSAHU NA AKÝKOĽVEK ÚČEL. V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM PLATNÝMI ZÁKONMI SA VŠETKY TAKÉTO INFORMÁCIE, SOFTVÉR, SLUŽBY A SÚVISIACA GRAFIKA POSKYTUJÚ "TAK, AKO SÚ", BEZ AKEJKOĽVEK ZÁRUKY ALEBO PODMIENKY. SPOLOČNOSŤ GTC A JEJ POSKYTOVATELIA SLUŽIEB, POSKYTOVATELIA LICENCIÍ A DODÁVATELIA SA TÝMTO ZRIEKAJÚ VŠETKÝCH ZÁRUK A PODMIENOK AKÉHOKOĽVEK DRUHU V SÚVISLOSTI SO STRÁNKOU A OBSAHOM VRÁTANE VŠETKÝCH PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK ALEBO PODMIENOK PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, VLASTNÍCKEHO PRÁVA A NEPORUŠOVANIA PRÁV. ŽIADNE VYHLÁSENIE ALEBO INFORMÁCIE, ČI UŽ ÚSTNE ALEBO PÍSOMNÉ, ZÍSKANÉ OD SPOLOČNOSTI GTC AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM ALEBO SPÔSOBOM, NEZAKLADAJÚ ŽIADNU ZÁRUKU, KTORÁ NIE JE VÝSLOVNE A EXPLICITNE UVEDENÁ V TEJTO ZMLUVE. OBSAH MÔŽE OBSAHOVAŤ NEPRESNOSTI ALEBO TYPOGRAFICKÉ CHYBY.

V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM PRÍSLUŠNÝMI PRÁVNYMI PREDPISMI NEBUDE spoločnosť GTC A JEJ DODÁVATELIA SLUŽIEB, LICENCIONÁRI ALEBO DODÁVATELIA V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDNÍ ZA AKÚKOĽVEK PRIAMU, NEPRIAMU, NÁHODNÚ, ŠPECIÁLNU, NÁHODNÚ, KONKURENČNÚ, EXEMPLÁRNE ALEBO INÉ DRUHY ŠKÔD, VRÁTANE, ALE BEZ OBMEDZENIA, ŠKÔD ZA POKRYTIE ALEBO STRATU POUŽÍVANIA, ÚDAJOV, PRÍJMOV ALEBO ZISKOV, KTORÉ VZNIKLI V DÔSLEDKU ALEBO V AKEJKOĽVEK SÚVISLOSTI S POUŽÍVANÍM ALEBO VÝKONOM TEJTO STRÁNKY, S ONESKORENÍM ALEBO NEMOŽNOSŤOU POUŽÍVANIA STRÁNKY, ALEBO ZA AKÝKOĽVEK OBSAH, ALEBO INAK VYPLÝVAJÚCI Z POUŽÍVANIA STRÁNKY, ČI UŽ NA ZÁKLADE ZMLUVY, DELIKTU, NEDBANLIVOSTI, PRÍSNEJ ZODPOVEDNOSTI, ZLYHANIA AKÉHOKOĽVEK OBMEDZENÉHO PROSTRIEDKU NÁPRAVY, KTORÝ NEDOSIAHOL SVOJ ZÁKLADNÝ ÚČEL, ALEBO INAK, A TO AJ V PRÍPADE, ŽE SPOLOČNOSŤ GTC ALEBO KTORÝKOĽVEK Z DODÁVATEĽOV SPOLOČNOSTI GTC BOL UPOZORNENÝ NA MOŽNOSŤ VZNIKU ŠKODY. Nakoľko niektoré štáty/právne poriadky neumožňujú vylúčenie alebo obmedzenie zodpovednosti za následné alebo nepriame škody, uvedené obmedzenie sa na vás nemusí vzťahovať.

Ak by sa bez ohľadu na ostatné podmienky tejto zmluvy zistilo, že spoločnosť GTC má voči vám alebo akejkoľvek tretej strane zodpovednosť za akúkoľvek stratu, škodu alebo ujmu, súhlasíte s tým, že celková zodpovednosť spoločnosti GTC a jej úradníkov, RIADITEĽOV, MANAŽÉROV, ZAMESTNANCOV, PRIDRUŽENÝCH SPOLOČNOSTÍ, ZÁSTUPCOV, DODÁVATEĽOV, POSKYTOVATEĽOV SLUŽIEB, POSKYTOVATEĽOV LICENCIÍ ALEBO DODÁVATEĽOV JE VO VŠETKÝCH PRÍPADOCH OBMEDZENÁ NA STO DOLÁROV.


8. Odškodnenie

Vy chápete a súhlasíte s tým, že ste osobne zodpovední za svoje správanie na stránke. Súhlasíte s tým, že odškodníte spoločnosť GTC, jej materské spoločnosti, dcérske spoločnosti, pridružené spoločnosti, spoločné podniky, obchodných partnerov, poskytovateľov licencií, zamestnancov, zástupcov a akýchkoľvek poskytovateľov informácií z radov tretích strán za všetky nároky, straty, výdavky, škody a náklady (okrem iného vrátane priamych, náhodných, následných, exemplárnych a nepriamych škôd) a primeraných poplatkov za právne zastupovanie, ktoré vznikli v dôsledku vášho používania, nesprávneho používania alebo neschopnosti používať Webovú lokalitu alebo Obsah, alebo akéhokoľvek porušenia týchto Podmienok používania z vašej strany.


9. Ochrana osobných údajov

Vaše používanie stránky podlieha zásadám ochrany osobných údajov spoločnosti GTC, ktoré sú k dispozícii v pätičke našej stránky.


10. Všeobecné ustanovenia

   1. Celá dohoda/bez odstúpenia od zmluvy. Tieto Podmienky používania predstavujú úplnú dohodu zmluvných strán v súvislosti s predmetom týchto Podmienok. Žiadne zrieknutie sa zo strany spoločnosti GTC akéhokoľvek porušenia alebo nesplnenia povinností podľa týchto podmienok sa nepovažuje za zrieknutie sa akéhokoľvek predchádzajúceho alebo nasledujúceho porušenia alebo nesplnenia povinností.
   2. Oprava chýb a nepresností. Obsah môže obsahovať typografické chyby alebo iné chyby či nepresnosti a nemusí byť úplný alebo aktuálny. Spoločnosť GTC si preto vyhradzuje právo opraviť akékoľvek chyby, nepresnosti alebo opomenutia a kedykoľvek zmeniť alebo aktualizovať Obsah bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť GTC však nezaručuje, že akékoľvek chyby, nepresnosti alebo opomenutia budú opravené.
   3. Vykonateľnosť / voľba práva / voľba fóra. Ak súd príslušnej jurisdikcie určí, že ktorákoľvek časť týchto Podmienok používania je neplatná alebo nevymáhateľná, nebude to mať vplyv na žiadne iné ustanovenie týchto Podmienok používania, ktoré zostanú v plnej platnosti a účinnosti. Všetky spory týkajúce sa týchto Podmienok používania, Zásad ochrany osobných údajov spoločnosti GTC, vášho používania Webovej lokality, akejkoľvek inej webovej lokality spoločnosti GTC alebo Obsahu sa riadia a budú vykladané v súlade s maďarským právom s výnimkou zákona OSN o predaji, bez ohľadu na akékoľvek kolízne ustanovenia. Súhlasíte s jedinou a výlučnou jurisdikciou a miestom konania Krajského súdu Peštianskej župy v Maďarsku v prípade akéhokoľvek sporu akéhokoľvek druhu vyplývajúceho z týchto Podmienok používania, Zásad ochrany osobných údajov spoločnosti GTC, vášho používania Webovej lokality, akejkoľvek inej webovej lokality spoločnosti GTC alebo Obsahu alebo s nimi súvisiaceho.

Posledná revízia: 02.03.2021

Autorské práva 2022 GTC. Všetky práva vyhradené


Nároky na porušenie autorských práv


OznámeniaDMCA

GTC rešpektuje práva duševného vlastníctva iných a žiadame našich používateľov, aby robili to isté. Spoločnosť GTC môže podľa vlastného uváženia pozastaviť prístup alebo zrušiť účty používateľov, ktorí porušujú práva duševného vlastníctva iných.

Ak sa domnievate, že vaše dielo bolo na webovej lokalite spoločnosti GTC skopírované spôsobom, ktorý predstavuje porušenie práv, poskytnite zástupcovi spoločnosti GTC pre autorské práva nasledujúce informácie.


Kontakt na spoločnosť GTC

Zástupcu spoločnosti GTC pre autorské práva pre oznámenia o nárokoch na porušenie autorských práv na tejto webovej stránke alebo v súvislosti s ňou ("oznámenia") môžete kontaktovať buď zaslaním e-mailu na adresu copyright@truckrefunds.com alebo zaslaním listu na adresu: GTC Invest Europe Kft. 2161 Csomad, Levente u 14/a. Maďarsko


Podanie oznámenia

Aby bolo Oznámenie účinné, musí obsahovať tieto údaje:

   1. fyzický alebo elektronický podpis osoby oprávnenej konať v mene majiteľa výlučného práva, ktoré je údajne porušené ("žalujúca strana");
   2. Identifikácia diela chráneného autorským právom, ktoré bolo údajne porušené, alebo ak sa jedno oznámenie týka viacerých diel chránených autorským právom na jednej internetovej stránke, reprezentatívny zoznam takýchto diel na tejto stránke;
   3. Identifikácia materiálu, o ktorom sa tvrdí, že porušuje autorské práva alebo je predmetom činnosti porušujúcej autorské práva, a ktorý sa má odstrániť alebo ku ktorému sa má znemožniť prístup, a informácie primerane dostatočné na to, aby spoločnosť GTC mohla tento materiál nájsť;
   4. Informácie, ktoré sú primerane dostatočné na to, aby umožnili spoločnosti GTC kontaktovať stranu podávajúcu sťažnosť, ako napríklad adresa, telefónne číslo a, ak je k dispozícii, adresa elektronickej pošty, na ktorej možno kontaktovať stranu podávajúcu sťažnosť;
   5. vyhlásenie, že strana podávajúca sťažnosť je v dobrej viere presvedčená, že použitie materiálu spôsobom, na ktorý sa sťažuje, nie je povolené vlastníkom autorských práv, jeho zástupcom alebo zákonom; a
   6. vyhlásenie, že informácie v oznámení sú presné, a pod hrozbou sankcie za krivú prísahu, že sťažujúca sa strana je oprávnená konať v mene vlastníka výhradného práva, ktoré je údajne porušené.

Prijatie oznámenia

Po prijatí písomného Oznámenia obsahujúceho informácie uvedené v písmenách a) až f):

   1. GTC odstráni alebo znemožní prístup k materiálu, ktorý údajne porušuje práva;
   2. GTC zašle písomné oznámenie takémuto údajnému porušovateľovi ("údajný porušovateľ");
   3. GTC podnikne primerané kroky, aby údajnému porušovateľovi bezodkladne oznámila, že odstránila materiál alebo znemožnila prístup k nemu.

Oznamovanie protistrany

Údajný porušovateľ môže predložiť protioznámenie, aby spochybnil tvrdenie o údajnom porušení. Aby bolo protioznámenie účinné, musí byť písomným oznámením poskytnutým zástupcovi spoločnosti GTC pre autorské práva, ktoré obsahuje v podstate toto:

   1. fyzický alebo elektronický podpis údajného porušovateľa;
   2. identifikáciu materiálu, ktorý bol odstránený alebo ku ktorému bol zakázaný prístup, a miesto, na ktorom sa materiál objavil pred jeho odstránením alebo zakázaním prístupu k nemu;
   3. vyhlásenie pod hrozbou trestu za krivú prísahu, že údajný porušovateľ je v dobrej viere presvedčený, že materiál bol odstránený alebo znemožnený v dôsledku omylu alebo nesprávnej identifikácie materiálu, ktorý sa mal odstrániť alebo znemožniť;
   4. Meno, adresa a telefónne číslo údajného porušovateľa a vyhlásenie, že údajný porušovateľ súhlasí s jurisdikciou federálneho okresného súdu pre súdny obvod, v ktorom sa nachádza adresa údajného porušovateľa, alebo ak sa adresa údajného porušovateľa nachádza mimo územia Spojených štátov, pre akýkoľvek súdny obvod, v ktorom sa môže nachádzať GTC, a že údajný porušovateľ prijme doručenie súdneho konania od osoby, ktorá poskytla oznámenie, alebo od zástupcu tejto osoby.

Prijatie protioznámenia

Po prijatí protioznámenia obsahujúceho informácie uvedené v písmenách a) až d) vyššie:

  1. GTC bezodkladne poskytne strane podávajúcej sťažnosť kópiu protioznámenia;
  2. GTC bude informovať Stranu podávajúcu sťažnosť, že do desiatich (10) pracovných dní nahradí odstránený materiál alebo k nemu prestane znemožňovať prístup;
  3. GTC nahradí odstránený materiál alebo prestane znemožňovať prístup k nemu do desiatich (10) až štrnástich (14) pracovných dní od prijatia Protioznámenia za predpokladu, že zástupca GTC pre autorské práva nedostal od Žalujúcej strany oznámenie, že bola podaná žaloba s cieľom získať súdny príkaz na zákaz Údajnému porušovateľovi vykonávať činnosť porušujúcu autorské práva v súvislosti s materiálom v sieti alebo systéme GTC.